1 Toepasselijkheid
1.1 De algemene voorwaarden van DigiShop BV zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en orders waarbij DigiShop BV goederen en/ of diensten levert. Ongeacht welk communicatiemiddel wordt gebruikt.

2 Het aanbod
2.1 DigiShop BV streeft er naar om de aangeboden goederen en/ of diensten zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk af te beelden en/ of te beschrijven. Bij elk aanbod moet voor de consument duidelijk zijn wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft de prijs, de herroepingrecht, de wijze van betaling en de verzendkosten.

3 Offertes
3.1 Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De offertes zijn 1 week geldig, tenzij anders vermeld op de offerte. Indien blijkt dat bij de aanvraag of overeenkomst door de opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren, heeft DigiShop BV het recht de prijzen en/ of voorwaarden aan te passen.

4 Opdrachten/ orders
4.1 De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment van acceptatie van het aanbod.
4.2 Opdrachten/ orders zijn bindend indien zij door de opdrachtgever schriftelijk zijn bevestigd, of bij gebreke van zodanige bevestiging door de uitvoering en/ of levering van de order door DigiShop BV.

5 Prijs
5.1 De vermelde prijzen zijn inclusief BTW, en exclusief verwijderingsbijdrage en exclusief eventuele overige wettelijke of anderszins van overheidswege verplichte toeslagen.
5.2 Tijdens de levertijden kunnen prijswijzigingen worden doorgevoerd.

6 Conformiteit
6.1 DigiShop BV staat er voor in dat de goederen en/ of diensten minimaal voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/ of bruikbaarheid en niet in strijd zijn met op de datum van de tot standkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke en/ of oveheidsvoorschriften.

7 Garantie
7.1 Voor de geleverde producten geldt een fabrieksgarantieperiode van 1 jaar. Producten die defect raken en redelijkerwijs onder garantie vallen kunnen op verzoek door DigiShop als RMA afhandeling worden aangeboden bij de leverancier. Echter het overzetten van data, de porto kosten en overige bijkomende kosten worden in rekening gebracht. Support op geleverde artikelen wordt te allen tijde geleverd op uur tarief.
7.2 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen aanspraak op garantie worden gedaan in de volgende gevallen: Indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd; Indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht; waaronder begrepen reparaties die niet toestemming van de producent zijn verricht; Indien de originele factuur en garantiebewijs niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt; Indien gebreken het gevolg zijn van onoordeelkundig of niet met de bestemming corresponderend gebruik; Indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud; Indien storingen het gevolg zijn van malware zoals bijvoorbeeld virussen en spyware; Indien storingen het gevolg zijn van invloeden van buitenaf, zoals blikseminslag of overspanning; Indien het serienummer is verwijderd, gewijzigd of anderszins oncontroleerbaar is gemaakt; Indien na het in werking treden van een reparatieprocedure de Koper meldt dat er aanspraak op garantie wordt gemaakt; Indien het product is doorverkocht, doorgeleverd of vervreemd.
7.3 Op software zit geen garantie.
7.4 Producten die bij aanschaf defect zijn, kunnen binnen 8 dagen teruggebracht worden voor reparatie (RMA). Als reparatie niet mogelijk is wordt het product vervangen en eventueel teruggenomen. 7.5 Verder garandeert DigiShop BV dat de opdracht/ order naar beste kunnen wordt uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

8 De bestelling
8.1 Levering van goederen en/ of diensten worden uitsluitend gedaan op uitdrukkelijke bestelling, tenzij tussen bedrijf en de consument anders is overeengekomen.
8.2 Indien een product ongevraagd wordt toegezonden en er mogelijk sprake is van een vergissing van het bedrijf, zal de consument het bedrijf op de hoogte stellen zodat het bedrijf actie kan ondernemen voor retournering van het product.

9 De uitvoering van de bestelling/ de levertijd
9.1 Het bedrijf zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van goederen en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
9.2 Als plaats van levering geldt het woonadres van de consument dat het laatst aan het bedrijf kenbaar is gemaakt, tenzij anders is overeengekomen.
9.3 De levertijd gaat in op de datum waarop de opdracht door DigiShop BV wordt ontvangen. Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding. Duurt de overschrijding langer dan 14 dagen, zonder dat er sprake is van overmacht, dan heeft koper het recht van de levering, van het niet geleverde deel, af te zien.
9.4 Door het bedrijf geaccepteerde bestellingen zullen zo snel mogelijk, doch tenminste binnen 30 dagen worden uitgevoerd. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk binnen 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren.
9.5 Indien levering van een besteld goed onmogelijk blijkt te zijn, zal het bedrijf zodanige inspanningen verrichten als redelijkerwijs verwacht mag worden om een vervangend artikel beschikbaar te stellen.Ten laatste bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Als het vervangende artikel niet voldoet aan de wensen dan kan dit op kosten van het bedrijf worden gerouterneerd.

10 Ruilen
10.1 Ruilen van een product (tegen een ander product danwel tegen een tegoedbon) is mogelijk binnen 10 werkdagen mits de koper de originele aankoopnota overlegt en het bepaalde in artikel 10.2 t/m 10.4 in acht wordt genomen.
10.2 Uitgesloten van omruilen van een product zijn de volgende producten: Alle media dragers waarvan de verzegeling is verbroken. Hieronder wordt mede, maar niet uitsluitend, begrepen audio- en videoopnamen en computerprogrammatuur; Software, zowel algemeen als specifiek; Gepersonificeerde producten en producten die op maat, dan wel naar de specificaties, van de koper zijn gemaakt/ besteld; Producten die specifiek voor de klant besteld zijn; Producten die onder een aanbieding vallen; Aangebroken verbruiksgoederen zoals inktcartridges. Wanneer het aangebroken verbruiksgoed deel uitmaakt van een product dan geldt de uitsluiting voor het gehele product.
10.3 Het betreffende product dient compleet en in originele staat te zijn. Op of aan het betreffende product inclusief de verpakking mag geen enkele wijziging zijn aangebracht en deze dient in ongeschonden staat te zijn; alle documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen eveneens bij de retourzending te worden gevoegd.
10.4 De koper is zelf verantwoordelijk voor het (tijdig) terugbrengen van het betreffende product.

11 Uitvoering reparaties
11.1 Vooraf dient schriftelijk de storing/ defect van het aangeboden product kenbaar te zijn gemaakt. De klant zelf is verantwoordelijk voor een back-up. DigiShop BV erkent geen enkele aansprakelijkheid voor verlies van data.
11.2 De kosten die in rekening worden gebracht bij een reparatie is als volgt opgebouwd: aanname/ registratie (vast bedrag), in opdracht en indien mogelijk kopie datadrager (vast bedrag), diagnose/ probleemstelling (variabel bedrag), reparatiekosten (variabel bedrag). Na het vaststellen van de probleemstelling kan, indien gewenst aan de klant teruggekoppeld worden wat ongeveer de kosten zullen zijn voor de reparatie. Dit dient wel vooraf te zijn afgesproken.
11.3 DigiShop BV heeft het recht tot het afgesproken bedrag direct de reparaties uit te voeren, zonder terugkoppeling naar de klant.
11.4 Een eventuele schadeclaim kan nooit hoger zijn dan het orderbedrag.

12 Betaling
12.1 Goederen en diensten afgenomen in de winkel worden geleverd tegen contante betaling. Er kan worden verzocht om een aanbetaling.
12.2 Opdrachten verstrekt via internet dient de consument de verschuldigde bedragen van de order vooraf te voldoen. Zodra de betaling binnen is zal per omgaande het goed worden afgezonden. Tenzij anders wordt overeengekomen. Er kan dan om een aanbetaling worden verzocht.
12.3 De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde gegevens onverwijld aan het bedrijf te melden.
12.4 In geval van wanbetaling van de consument heeft het bedrijf behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte, in redelijkheid, kosten in rekening te brengen.

13 Zichttermijn bij koop op afstand
13.1 Bij koop op afstand heeft de consument het recht het goed binnen 7 werkdagen na ontvangst te retourneren.
13.2 Tijdens de zichttermijn heeft de consument een herroepingrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren, dan om te kennen te geven dat van de aangeboden diensten geen gebruik wordt gemaakt. Hierbij is de consument wel verplicht het goed in de originele en in goede staat verkerende verpakking terug te sturen. Indien er meer van éénzelfde product is afgenomen, mag de consument hiervan één in zicht nemen. De overige gelijksoortige producten dienen ingepakt te blijven, zodat het risico van beschadiging e.d. beperkt blijft. Als blijkt dat meer dan één product geopend is geweest bij het terugnemen dan wordt hiervoor een bedrag in rekening gebracht. Beperkingen of uitsluitingen van de zichttermijn, op grond van de specifieke aard van de betreffende goederen of diensten, zullen duidelijk in het aanbod worden vermeld.
13.3 De consument kan de zichttermijn uitsluitend daadwerkelijk inroepen op de wijze die door het bedrijf is aangegeven.

14 Klachten
14.1 Op de overeenkomsten tussen het bedrijf en consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.2 Omdat wij onze klanten een optimale service willen verlenen vinden wij het belangrijk van u te horen als u klachten hebt over het door u gekochte product en/ of afgenomen diensten.
14.3 Klachten dienen uiterlijk tot 2 maanden schriftelijk bij het bedrijf kenbaar gemaakt te worden. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument de klacht binnen aangegeven tijd aan het bedrijf heeft voorgelegd.

15 Privacyregeling
15.1 Wij hechten waarde aan een duidelijk en transparant privacybeleid. Er worden alleen persoonsgegevens gevraagd die noodzakelijk zijn om de dienstverlening aan de klant te kunnen onderhouden en te verbeteren. De persoonsgegevens worden met inachtneming van de geldende privacy wetgeving verwerkt, opgeslagen en beheerd.
15.2 Alle gegevens die onze medewerkers onder ogen komen worden strikt vertrouwelijk behandeld. Uitzonderingen zijn criminele zaken. Als dit wordt geconstateerd wordt de politie hiervan verwittigd.

16 Eigendomsvoorbehoud
16.1 DigiShop BV behoudt de eigendom voor zolang de koop niet volledig is betaald.

Versie: 28 mei 2008

 

PDF-versie algemene voorwaarden downloaden